Πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του north-hellas-security.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το north-hellas-security.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του north-hellas-security.gr. 

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Το north-hellas-security.gr  συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στο north-hellas-security.gr  οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :  Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο –FAX – Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Έτος γέννησης- Επάγγελμα- Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.

Το north-hellas-security.gr  χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τέσσερις  γενικούς λόγους:

α) Για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών)

β) Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις 

γ) Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του north-hellas-security.gr 

δ) Την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Διαχείριση δεδομένων

Το north-hellas-security.gr   δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του north-hellas-security.gr . Το north-hellas-security.gr  δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του north-hellas-security.gr  σε κανένα τρίτο φορέα. Το north-hellas-security.gr  μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εφόσον :

α) Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων 

β) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το north-hellas-security.gr  καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τοnorth-hellas-security.gr  έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του north-hellas-security.gr  καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το north-hellas-security.gr . 

γ)Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Διαφήμιση

Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο north-hellas-security.gr , προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το north-hellas-security.gr  δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Cookies

Το north-hellas-security.gr  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων τουnorth-hellas-security.gr . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του north-hellas-security.gr  και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του north-hellas-security.gr  είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του north-hellas-security.gr  μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του north-hellas-security.gr , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του north-hellas-security.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Το north-hellas-security.gr  περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το north-hellas-security.gr  για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του north-hellas-security.gr  από το μέλος / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NORTH HELLAS. Το north-hellas-security.gr  μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών τουnorth-hellas-security.gr , χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης / χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. 

To north-hellas-security.gr  δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Email επισκέπτη

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του north-hellas-security.gr , ζητούνται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους. 

Το north-hellas-security.gr  δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το north-hellas-security.gr  ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το north-hellas-security.gr  διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. 

Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

IP addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο north-hellas-security.gr  κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Προστασία ανηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες του north-hellas-security.gr  που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του north-hellas-security.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το north-hellas-security.gr . Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, τοnorth-hellas-security.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη.

Όροι χρήσης

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  north-hellas-security.gr  – επίσημη ιστοσελίδα μας, διαθέτουμε και προωθούμε προς πώληση τα προϊόντα της εταιρείας μας με την επωνυμία «NORTH HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στον Λευκώνα Σερρών, οδός Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 11, Τ.Κ.62100,  Α.Φ.Μ. 801229120, Δ.Ο.Υ. Σερρών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@north-hellas-security.gr και τηλέφωνο: 2321047246

Σκοπός του ιστοσελίδας μας είναι η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η προώθηση και πώληση μέσω του διαδικτύου των προϊόντων της εταιρείας μας. Η εταιρεία διενεργεί ελεύθερα και τροποποιεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή προθεσμία την τιμολογιακή της πολιτική, τις προσφορές και  εκπτώσεις των προς πώληση προϊόντων.

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος της ιστοσελίδας και του καταστήματός μας θεωρείται ότι αφού μελέτησε προσεκτικά πριν την επίσκεψη /χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, συγκατατίθεται  ανεπιφύλακτα στους αναλυτικά στο παρόν περιγραφόμενους όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση, όπως κάθε φορά ισχύουν και αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαφωνίας του έστω και με έναν από τους όρους, οφείλει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας. 

Προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια

To north-hellas-security.gr  συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης – χρήστης – πελάτης – μέλος εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη – χρήστη – πελάτη – μέλους στο ηλεκτρονικό κατάστημα /ιστοσελίδα οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :  Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο –FAX – Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Έτος γέννησης- Επάγγελμα- Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.

Τα προσωπικά  στοιχεία του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους  που είναι απαραίτητα και τίθενται εκουσίως στη διάθεση του north-hellas-security.gr  για την έναρξη και ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής  ή επικοινωνίας , η εταιρεία  – η οποία έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες προστασίας τους με τεχνολογικά μέσα –  δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια συνεχούς προστασίας τους, να τα χρησιμοποιεί  περιοριστικά στα πλαίσια  αυτής της συναλλαγής ή επικοινωνίας, ή όσων λάβουν χώρα στο μέλλον και για την ενημέρωσή του σχετικά με προσφορές της εταιρείας και αποστολή διαφημιστικού υλικού, για καταγραφή από την εταιρεία στατιστικών στοιχείων , στα πλαίσια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για επιβεβαίωση και ταυτοποίησή του όποτε καθίσταται αυτό αναγκαίο , όπως στη περίπτωση επιβεβαίωσης ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές των προσωπικών στοιχείων είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία του. Τα στοιχεία αυτά η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τα διαγράψει μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, εκτός της περίπτωσης ανεξόφλητης από τον πελάτη οφειλής προς την εταιρεία και έως την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση. 

To north-hellas-security.gr  δεσμεύεται να μη δίδει ή  διανέμει σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους της χωρίς τη δική του συναίνεση, εκτός των περιπτώσεων που τάσσει ο νόμος και κάθε νόμιμη αρχή και εκτός από τη χορήγηση αυτών προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το north-hellas-security.gr  όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών – μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία  έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες-μέλη του north-hellas-security.gr  καταθέτουν, σε αυτό μόνο το βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την εταιρεία.

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος έχει το δικαίωμα να διορθώνει, συμπληρώνει και τροποποιεί στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων και πληροφοριών που έχει θέσει στη διάθεση του north-hellas-security.gr  το οποίο θα τον συνδράμει τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, εφόσον της ζητηθεί και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του κωδικού πρόσβασής του στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. 

Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το north-hellas-security.gr  δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για  τη δημιουργία των κωδικών σας. 

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα απορρέοντα εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997 δικαιώματά του.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, ως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών του διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών  και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία αυτών. To north-hellas-security.gr  έχει προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μέγιστη ασφάλεια των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην παρούσα ιστοσελίδα, οι οποίες διέπονται από τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας των καταναλωτών. 

Υποχρεώσεις επισκέπτη, χρήστη, πελάτη, μέλους

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος του north-hellas-security.gr  έχει τη πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην εταιρεία από  τη χρήση της και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: από την παράνομη συλλογή , αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων  των επισκεπτών-χρηστών-πελατών και μελών της εταιρείας, την ανακοίνωση ή διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημία στην εταιρεία μας  , από παραβίαση ή προσβολή οιουδήποτε δικαιώματος του north-hellas-security.gr  ή γενικά τρίτου προσώπου, από δημοσίευση οποιουδήποτε προσβλητικού, παράνομου ή ανήθικου περιεχομένου , από παραβίαση της αρχής της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας από εσωτερικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν στα πλαίσια εργασιακών σχέσεων ή σχέσεων συνεργασίας, από παραβίαση της Εθνικής Νομοθεσίας που αφορά στη παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. 

Σε κάθε περίπτωση εκ των ως άνω ενδεικτικά αναφερομένων, το north-hellas-security.gr , αφού λάβει γνώση των πραγματικών περιστατικών, θα διακόπτει χωρίς πρότερη ειδοποίηση την παροχή των υπηρεσιών της προς τον επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος , θα έχει το δικαίωμα να αρνείται να δημοσιεύει ή να διαγράφει κάθε τέτοιου είδους περιεχόμενο και θα ασκεί κάθε νόμιμη ενέργεια  προς προάσπιση και προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων της ενώπιον κάθε αρμοδίου Αρχής και αρμοδίου Δικαστηρίου. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όλων των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα από/δια/υπό του προσωπικού κωδικού και λογαριασμού που θα αποκτήσει για τις συναλλαγές του με το north-hellas-security.gr . Σε περίπτωση δε που υποπέσει στην αντίληψή τους οιαδήποτε ενέργεια μέσω /από/υπό ή δια του λογαριασμού και του κωδικού τους χωρίς τη δική τους συναίνεση ή έγκριση, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως την εταιρεία, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των χρηστών στα αμέσως ανωτέρω.

Περιορισμός ευθύνης

To north-hellas-security.gr  δε φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού της καταστήματος , οι επιλογές και τα περιεχόμενα δεν θα διακόπτονται ή δεν θα λάβει χώρα κάποιο σφάλμα ή τεχνικό λάθος  ή ότι αυτό θα διορθώνεται , λόγω της φύσεως του διαδικτύου. To north-hellas-security.gr  επίσης δε φέρει καμία ευθύνη από  μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες της παρούσης ιστοσελίδας.

To north-hellas-security.gr  καταβάλει και θα εξακολουθήσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές στις υπηρεσίες και τις συναλλαγές της ιστοσελίδας , αλλά δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης – συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας – σε περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ,λειτουργίας της ιστοσελίδας,  για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη  παραγγελίας  ή για καθυστέρηση εκτέλεσης αυτής για οποιαδήποτε αιτία ή για λάθη στα δεδομένα που εισάγει ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος στις φόρμες παραγγελιών καθώς και για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων, ή στην ορθότητα ή πληρότητα των περιεχομένων, των σελίδων και υπηρεσιών και στη διαθεσιμότητα αυτών. Επίσης το north-hellas-security.gr  επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  Η εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για τη μη διαθεσιμότητα των προϊόντων της , θα ενημερώνει όμως μόλις καθίσταται αυτό εφικτό περί της διαθεσιμότητας των προς πώληση προϊόντων, όπως αναλύεται κατωτέρω, οπότε και τότε απαλλάσσεται κάθε περαιτέρω ευθύνης. Τα περιεχόμενα, οι φωτογραφίες, οι απεικονίσεις, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες της παρούσης ιστοσελίδας, διατίθενται όπως ακριβώς έχουν.

To north-hellas-security.gr  δύναται να διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία της παρούσης ιστοσελίδας , προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους, χωρίς να φέρει από αυτή την αιτία καμία ευθύνη και χωρίς να γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης υπέρ αυτού. Η εταιρεία δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για ό,τι ανακύψει στα πλαίσια επικοινωνίας ή συναλλαγής του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους με διαφημιζόμενους στην παρούσα ιστοσελίδα.

Cookies

To north-hellas-security.gr , έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη – χρήστη-πελάτη-μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της . Τα cookies είναι μικρά ΄΄αρχεία ΄΄ κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο της εταιρείας που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στη τοποθεσία να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις του ή δίνοντάς του τη δυνατότητα να αποφεύγει τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεται τη τοποθεσία. 

Χρησιμοποιούνται  επίσης για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη –πελάτη-μέλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του north-hellas-security.gr  και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της εταιρείας  είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης- χρήστης –πελάτης-μέλος του north-hellas-security.gr  μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης- χρήστης-πελάτης-μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρείας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος – παρούσης ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων , κειμένων, υπηρεσιών, προϊόντων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατατεθειμένων σημάτων , λογισμικών, λογοτύπων και γενικά όλων των αρχείων τους,  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας (εκτός αυτών που ρητά εξαιρούνται και αποτελούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους)  και προστατεύονται από τις ισχύουσες ελληνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις.

Δυνάμει των ανωτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, εγγραφή, αναμετάδοση , πώληση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή , μετάδοση εν όλω ή εν μέρει εκάστου όλων των ανωτέρω με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την τυχόν πρότερη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού. Η εμφάνιση ενός εκάστου εκ των ανωτέρω στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν θεωρείται και δεν επιτρέπεται να εκληφθεί ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του ή ως  μεταβίβαση. 

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η εταιρεία περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας από το επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας, η οποία μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης-χρήσητς-πελάτης-μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα ενδιαφέροντα του  ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.

Στοιχεία πιστωτικών καρτών

Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης- μέλος θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του north-hellas-security.gr , χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. 

To north-hellas-security.gr  δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Emails

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλος ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του north-hellas-security.gr , ζητούνται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους. 

To north-hellas-security.gr  δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες-χρήστες-πελάτες-μέλη μέσω της παρεχόμενης από την εταιρεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

IP addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη-πελάτη-μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο north-hellas-security.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Προστασία ανηλίκων

Επισκέπτες-χρήστες της εταιρείας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του north-hellas-security.gr  που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την εταιρεία. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες-χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το north-hellas-security.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη.

Άρνηση ευθύνης συμβούλων και πληροφοριών

To north-hellas-security.gr  δεν ελέγχει , ούτε ευθύνεται , ούτε θεωρείται ότι εγκρίνει  το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, τη λειτουργία, την ορθότητα και πληρότητα των προϊόντων , υπηρεσιών και γενικού ενός εκάστου στοιχείου που συνιστούν το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων με εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό στις οποίες παραπέμπει για διευκόλυνση της ιστοσελίδας και δέον όπως μη εκληφθεί ότι προτρέπει σε χρήση αυτών η οποία δεν είναι υποχρεωτική και τυγχάνει της πλήρους ευθύνης του χρήστη. Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος οφείλει να είναι προσεκτικός κατά τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος στα πλαίσια επίσκεψης ή χρήσης ή συναλλαγής με αυτά, το north-hellas-security.gr .gr δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη και δέον όπως απευθύνεστε σε αυτές.